Home Tags Gyşyň güni kyrk tüýsli

Tag: Gyşyň güni kyrk tüýsli

Gyşyň güni kyrk tüýsli

Türkmenistanda gyş esasan, üç hilidir. Bir gyş bardyr, ol wagtynda girer, wagtynda çykar. Oňa takyk gyş diýilýändir. Onuň möhleti 90 gündir. Başga bir gyş bolsa wagtyndan irräk düşer, güýzden bir aý töwerek wagty,