Home Tags Guýy:Suwy suwa guý

Tag: Guýy:Suwy suwa guý

Guýy: suwy suwa guý

Adamzadyň ýaşaýşynda derwaýys zatlaryň biri-suw. Hut şonuň üçin dälmi näme, pederlerimiz ony altyna deňäp, «Suw damjasy-altyn dänesi» diýeni.    Gürrüňi ýok, altynsyz oňsa bolar, emma...