Home Tags Güýçnazar Täşliýew

Tag: Güýçnazar Täşliýew

    Hiňňillikde körän yşk.

(Hekaýa) Öten agşam atly ýazýjynyň durmuş pelsepesinden püre-pür edip, zehin barнny siňdirip ýazan gyzykly eserine gyzygyp gijäniň bir wagtyna çenli oturypdyryn. Şeýle-de bolsa adaty turýan wagtymda...