Home Tags Guwanç Ýazmämmedow

Tag: Guwanç Ýazmämmedow

Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!

Aýdym-sazyň jadylaýjy güýji islendik adama täsirini ýetirýär. Bu jadyly sungat her bir adamyň dosty, göwün syrdaşy diýsek hem ýerine düşer. Çünki, aýdym-saz ynsanyň gamlanan,...

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

Ynsany duýgularyň karar kirişini kakyp, aňa, kalba täsir edýän jadyly güýje biz aýdym diýýäris. Bir aýdymy diňlemek, bir ömri, belli bir duýguny ýaşamak diýýärler....

Ýurdumyzyň estrada ýyldyzlarynyň konserti

Aşgabat şäherindäki Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň belli estrada ýyldyzlarynyň gatnaşmagynda şowhunly konsertler geçirilýär. Şol konsertler şu ýylyň dekabr aýynyň 28-29-30-y

Bir kökden suw içýän daragtlar

Siwas. Penşenbe agşamy. Iýulyň 11-nji güni tamamlanyp barýan hem bolsa, asmandan güýçli çagba guýup dur. «Büýük» myhmanhanasynyň dördünji gatynyň penjiresinden zemini guçmaga howlugýan damjalary synlaýan. Sähel salymyň