Home Tags Gut Hakda Bilim

Tag: Gut Hakda Bilim

Gut Hakda Bilim :Ilkinji setirler

REHIMDARLARYŇ RAHMANY BEÝIK ALLANYŇ ADY BILEN [1] Alham, şükür, minnet we tükeniksiz öwgüleriň bary kimiňkidir diýip sorasaňyz, ol eziz we jelil bolan Taňrynyňkydyr. [2] Ägirtligiň, ululygyň hakyky eýesi Taňrydyr. Ol bar zady tükel bolan gudraty güýçli patyşadyr. Ýeri, asmany ýaradan, ähli [3] janly-jandarlara yrsgalyny berenem Taňrydyr. Ol nämäni dileg etse, şol hem hasyl bolýandyr, haýsy zat hakynda arzuw