Home Tags Gurluşyk we senagat ulgamlarynda

Tag: gurluşyk we senagat ulgamlarynda

Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň birinji ýarymynda Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu...