TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gurbandurdy Gurbansähedow

Gurbandurdy Gurbansähedow

Ata Watan Eserleri
Ady we familiýasy: Gurbandurdy Gurbansähedow Doglan ýeri: Mary welaýaty Sakarçäge etraby Garaýap obasy Doglan senesi: 1919-njy ýylyň 5-nji oktýabry Aradan çykan senesi: 1992-nji ýylda  Bilimi:Aşgabatdaky...

Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa gutlag

Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyzda 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan,...