TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günorta Koreýa

“Samsung Galaxy S21” smartfonynyň bahasy näçe bolar?

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy 14-nji ýanwarda nobatdaky “Samsung Galaxy S21” akylly telefonyny hödürlär. Her günde bu telefon hakda täze maglumatlar peýda bolup, onuň tanyşdyrylyş dabarasynda...

Tehnologýa ägirtleriniň awtoulag maýa goýumlary

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Amerikanyň “Apple” kompaniýasy özüniň hususy güýç berijileri bilen enjamlaşdyryljak elektrik awtoulagyny öndürer diýip habar berildi. Şondan soňra Günorta Koreýanyň “LG” tehnologiýa kompaniýasy bu ulag...

“Samsung” täze tehnologiýalaryny görkezer

“Samsung” kompaniýasy täze ýyla adatça, täze görnüşli telewizoryny yglan etmek bilen başlaýar. Kompaniýa täze tehnologiýalaryny, täze önümleri hödürlemek üçin “The First Look 2021” çäresini geçirer....

Wakum otlulary peýda bolýar

Günorta Koreýada “Hyperloop” atly wakum otlusynyň ýokary tizligi, sesiň tizligine ýetdi diýip, “Independent” neşiri habar berýär. Täze wakum otlusy, Koreýa demir ýol gözleg instituty tarapyndan...

Türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesindäki geňeşmeler göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler...

Günorta Koreýanyň Oskar dalaşgäri belli boldy

2020-nji ýyldaky Oskar baýraklarynyň çempiony hökmünde Oskaryň taryhyna giren Günorta Koreýa indiki ýyl üçin hem Oskara dalaşgär görkeziljekdigini mälim etdi. Halkara Oskar baýragy üçin Koreýa...

BTS aýdym-saz topary suw markasyny satuwa çykardy

Günorta Koreýanyň pop aýdym-saz topary BTS, şu güne çenli köp sanly marka bilen hyzmatdaşlyk etdi we dürli-dürli aksesuarlardan oýunjaklara çenli birnäçe önüm öndürdi. Bu gezek...

“iPhone” kamerasyna üýtgeşme giriziler

Web sahypalarda ýerleşdirilen habarlara görä, “Apple” kompaniýasy ýakyn wagtda täze çykjak “iPhone” telefonlaryna periskop telefon linzasyny goşar we ol hem kameranyň ýakynlaşdyryş mümkinçiliklerini ep-esli ýokarlandyrar....

Robot işgär işe başlady

Russiýanyň Perm şäheriniň döwlet edarasynda adama meňzeş robot işe başlady. Şeýle ýagdaýa Russiýada ilkinji gezek gabat gelinýär. Mundan ozal, Hytaýyň dürli şäherlerinde, Günorta Koreýada we...

Robotlar 60 dürli kofe taýýarlaýar

Günorta Koreýada koronawirus pandemiýasynyň ýaýran döwründe adamlara hyzmat edýän robotlar şäheriň käbir ýerlerinde ulanylyp başlandy. Işlenip düzülen robotlaryň 6 dürli sargydy 7 minutda hem-de 60...