TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günorta Afrika

Koronawirus ştammlary grek harplary bilen atlandyrylar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy COVID-19-a sebäp bolýan koronawirus ştammlaryny grek elipbiýindäki harplar bilen atlandyrmak kararyna geldi. Häzirki wagtda ştammlar gelip çykan we ýaýran ýurduna baglylykda...

Saud Arabystany ýene derwezelerini açdy

Saud Arabystany 21-nji dekabrda daşary ýurtlularyň ýurda girmegini wagtlaýyn çäklendiripdi. Ýakynda bolsa ýurduň hökümeti bu çäklendirmeleri ýatyrdy. Indi daşary ýurtlular kesgitlenen talaplara laýyklykda ýurda baryp...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

Ata Watan Eserleri
“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

3-nji awgust – Garpyz güni

Ata Watan Eserleri
3-nji awgustda dünýäniň dürli ýurtlary ýakymly baýram – Garpyz gününi belleýärler. Bu baýramçylyk öz gözbaşyny ABŞ-dan alyp gaýdýar. Bu ýurtda 3-nji awgust – Milli garpyz...