TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gunça ORAZOWA

Soňky duralga

(hekaýa) Bäş ýyl bir gapydan girip-çykan talyplar özleri üçin gadyrly bolan ýyldaşlary bilen hoşlaşanlarynda gözlerine ýaş aýladylar. Ýyldaşlarynyň arasynda ,,Leýli-Mejnun”  adyny alan Bakydyr Aýjahan üçinem...

Göwün guşumyzy ganatlandyran täze kitap

Ötegçi guşlaryň uçuşyny syn eden ynsanlar müňýyllyklaryň dowamynda uçar oýlap tapdylar şeýdibem alys menzillerini ýakynlaşdyrdylar. Däli derýa bäs edip biljek  gämileri ýasap ol ýerde hökmürowan...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

Gelin gabanjaňlygy

Ynsan duýgylarynyň näzik taryna kakyp bilýän saz atly inçe sungatyň muşdagy köpdir.   Sebäbi bu gadymy senediň  jadylaýjy güýji kalplara täsir edip, öz hökümini ýöredip bilýär. ...