Tag : Gülşirin Hanowa

Ata Watan Ylhamy

Gözleg:Süleýman Haýdarow,

Ata Watan Eserleri
GÖZLEG Senem gözläweri, söýeniňden soň, Özgeler gözüme yssy bolarmy. Sen maňa asman dek söýeneňden soň, Zemin dek götärin gussalaryňy.   Golumda däl, gursagymda hazyna, Uşaklaman,...
Ata Watan Ylhamy

Watan tarypy:Läle Zakirowa

Ata Watan Eserleri
Watan tarypy Watan saña bagş edilen kentleri, Meniñ şygra salyp sözläsim geldi. Küýsedenok olar maña ýat ýeri, Söküp dag-düzüñi ýeñläsim geldi.   Baharlaryñ ýüregime yşk...
Ata Watan Ylhamy

Saňa:Sapa Hommadow

Ata Watan Eserleri
SAŇA Uçradym söýgiňe — ýitdi özlügim, Çyndan duýdum söýülmänem, söýmänem. Gelip, dolduň ähli ýetmezligimi, Asyl ýaşap bolýan eken köýmänem. Indi has süýjedi ömrüň tagamy, Aýdymlary...
Ata Watan Ylhamy

Belent ady ýürekleriň kelamy”:….Daýanç Baýramow

Ata Watan Eserleri
Belent ady ýürekleriň kelamy Belent sarpaň  kerem keramat bilen Kerem keramatyň şan şöhrat bilen Adyň yüreklerde berk söýgi bilen Belent adyň gutly bolsun Arkadag Halkyň...
SIZDEN GELENLER

Aý, gün dursun dünýäde, ejem dursun dünýäde…

Ata Watan Eserleri
Biziň mekdep okuwçysy döwrümiz şu naşyja goşgyny ýat tutup aýtmadygymyz ýok bolsa gerek?! Bu hut şeýle-de bolmaly. Eneler barada näçe söhbet açsaňam az. Olar barada...
SÖHBETDEŞLIK

Gülşirin Hanowa – “Uçup barýan ak durnanyň” waspçysy

Baş Redaktor
“Meniň şygyrýetde gaýta-gaýta dolanýan mowzugym eje. Kimdir biriniň ejesi hakynda söz açylsa biygtyýar bokurdagym dolýar hem gözümiň öňi ümüzlenýär. Hemişe we hemişe  dolanjak, dolanýan ,...
MEDENIÝET

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup barýan...
JEMGYÝET

Aglama Gyzym

vepa
“Bu bir dünýe, gelen geçer, Ha şatlyk, ha gussa seçer. Bolýandyr beterden, beter, Aglama gyzym! Hemme zadyň hasaby bar, Takdyryň öz hesibi bar, Ýazgydy bar,...
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-17.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – BMG: Ilat gaznasy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk»; «Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar», Muhammet Bekgiýew. 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen haly önümleri...