Tag : Gözleg

Ata Watan Ylhamy

Gözleg:Süleýman Haýdarow,

Ata Watan Eserleri
GÖZLEG Senem gözläweri, söýeniňden soň, Özgeler gözüme yssy bolarmy. Sen maňa asman dek söýeneňden soň, Zemin dek götärin gussalaryňy.   Golumda däl, gursagymda hazyna, Uşaklaman,...
TEHNOLOGIÝA

Hytaý Aýda beket gurar

Hytaý Halk Respublikasy Aýda halkara gözleg merkezini döretmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu barada hytaýyň “Sinhua” habar gullugy habar berýär. Dörediljek gözleg merkezi Ýeriň günorta polýusynda peýda...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus pandemiýasy haçan tamamlanýar?

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropadaky ýolbaşçysy Hans Klýuge, Germaniýanyň “Die Welt” neşirine beren interwýusynda dünýäde pandemiýanyň tamamlanjak senesini yglan etdi. “2021-nji ýyl ýene-de “Covid-19”...
JEMGYÝET

Saçyň düşmeginiň öňi alnar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada alymlar adamynyň saç köküniň täzelenmegi boýunça ylmy-barlag işlerini geçirdiler we üstünde işlenilen usullarynyň üstünlikli bolandygyny aýtdylar. “Independent” neşiriniň habaryna görä, “RIKEN” bioulgam dinamika ylmy-barlag...
DÜNÝÄ

Howanyň ýagdaýyna gözegçilik etmekçi

Hytaýyň howa gözegçiligi maksatnamasy ilkinji gezek 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda başlandy. Onda howa şertlerini gowulandyrmak üçin dürli çäreler görüldi. Indi bolsa Hytaý, howa...
JEMGYÝET

Gözleg

vepa
Güýzli günlerde göwnüme, Saýa salan pikirlerden, Gözledim nämedir bir zat, Düşnüksiz beýan ederden.   Belki, ol sen hakda arzuw, Geljek güýze ganat beklän, Umytlarmyň ynamyndan,...