TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Golliwud

Muhammet Alyny ýatlap

Ata Watan Eserleri
Meşhur boksçy, sport dünýäsinde iň beýigi hökmünde tanalýan we ömrüni jynsparazlyga garşy göreşe bagyş eden Muhammet Aly 80 ýaşynda ýatlanýar.1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ABŞ-nyň Kentukki...

Nesli ýitip barýan agaç görnüşlerine Di Kaprionyň ady dakyldy

Ata Watan Eserleri
Angliýadaky Kew Royal Botanika bagynda işleýän alymlar, meşhur aktýor Leonardo Di Kaprionyň ýagyş tokaýlaryny goramagy talap eden daşky gurşawy goramak işleri sebäpli ýitip barýan agaç...

Iň owadan zenan Julia Robertsiň filmleri

Owadan ýylgyryşy bilen meşhurlyga eýe bolan Golliwudyň iň owadan zenanlaryndan biri Julia Roberts karýerasynyň dowamynda köp sanly filmde surata düşdii. 90-njy ýyllary Riçard Giriň baş...

Koronawirus barada film

ABŞ-nyň “HBO” kompaniýasynyň hem-de režissýor Adam Makkeýiň hyzmatdaşlygynda koronawirus barada gysga göwrümli köp serialy film surata düşüriler. Bu filmde täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň sanjymynyň döredilmegi...

Täze “Mulan” filmi haçan görkeziler

Dünýä belli “Disneý” studiýasynyň öňümizdäki hyýaly we drama žanrlary esasynda döredilen “Mulan” atly filmi dowam edýän COVID-19 pandemiýasy sebäpli görkeziliş dabarasy awgust aýyna yza süýşürildi....

Uolt Disney nädip başardy?

Bir köpük pulsuz, garyp adamdy. Adamlara kömek etmegi halaýardy. Çörek bölejiklerini berip, dost bolan syçanjyklary onuň durmuşyny nädip düýpgöter üýtgedip bildi? Uolt Disneý (Walt Disney)...

Bolliwudyň muzeýi

vepa
Bolliwud filmleri indi bir asyrdan gowrak wagt bäri bütin dünýäni özüne maýyl edip gelýär. Gör näçämiz, meşhur hindi aktýorlary ýaly «gahryman» bolmak höwesi bilen ulaldyk....