Tag : gök-bakja ekinlerini ekmek göz öňünde tutulýar.

BIZNES

Ýeralma we gök-bakja ekinleri üçin has köp ýer berler

Ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň hasabyna, onuň ekilýän meýdanyny azaltmak we ýeralma, gök-bakja ekinleriniň meýdanlaryny hem-de piläniň öndürilýän möçberlerini köpeltmek maksady bilen alnyp barylýan işler...