TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Goçmyrat ORAZBERDIÝEW

Bir gülüň yşgynda

(Hekaýa)   Güller… Güller… Bu gün baharyň ýyly demi düşen topragyň goýnunda olar näçe diýseň bar. Sarysy gerekmi, gyzyly — isläniň tapdyrar. Ýöne etjek bolýan...

Söýgi däneleri

vepa
– Gözleriňi ýum! – Ýumdum. – Näme görýärsiň?! – Garaňkylyk. – Gözleriňi aç! Indi näme görýärsiň?...

Pursatlarda durmuş bar

vepa
Bir adama «Sen ýalňyş otla münüpsiň, seniň münmeli otlyň beýle tarapa gitmeli» diýipdirler. Ol adam garşylyk görkezipdir: «Ýok, men ýalňyşamok....

Saňa barýan ýolda

vepa
Ine, saňa barýan ýol. Ol gaýralygyna tigirlenen ýumak ýaly uzalyp gidýär. Ýüregimiň üstünden geçýän ýaly, oňa halys mährimi beripdirin. Kä ýerde, kä ýerde otlar dürterişip...

Talybyň haýyşy

vepa
Jaň kakýan gelneje, ýüregmi üzdüň, Kakyp goýber bäş-on minut irrägem. Gyzyň gözi ýolda, duşuşyp soň men ýetişmeli sapaklara girmäge....

Kakam barka…

vepa
Kiçirägem bolsak, «Kakaň gowumy ýada ejeň?» diýen sowala «Kakam» diýip jogap bermegi endige öwrüpdik. Bu – biziň, hakykatdan hem, kakamyzyň ogludygyny subut etmek üçin mümkinçiligimizdi....