TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gidrid okatmagyň usuly – hem talyplaryň gatnaşmagynda hem-de onlaýn tertipde bilim bermegiň utgaşdyrylan görnüşidir.

Türkiýäniň uniwersitetlerinde okuwlar nähili alnyp barlar?

Ýokary bilim geňeşiniň ýolbaşçysy Erol Özwer koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly öňüni alyş çäreleri babatda degişli çözgütleri kabul edýän Bilim geňeşiniň mejlisinden soňra eden çykyşynda täze...