TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Germaniýa Federatiw Respublikasy

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Baş Redaktor
Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň...

Türkmenistan Ýaponiýadan awtoulag we tehnika satyn alar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýakyn günlerde Ýaponiýadan satyn alynjak «Toyota» kysymly awotulaglary hem-de «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalaryny maliýeleşdirmäge gatnaşar. Täze tehnikalary satyn...

Germaniýada Türkmenistan şygarly awtobuslar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Hessen federal ýeriniň paýtagty bolan...

Merkel koronawirusa garşy sanjym aldy

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Kansleri Angele Merkel koronawirus ýokanjyna garşy sanjym aldy. Onuň “AstraZeneca” kompaniýasynyň işläp düzen sanjymyny alandygy mälim edildi. Bu barada Germaniýanyň Ministrler Kabinetiniň...

Telekeçilere Germaniýada okamak mümkinçiligi

Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi Ger­ma­ni­ýa Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­sy­nyň Yk­dy­sa­dy­ýet we ener­ge­ti­ka fe­de­ral mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de, ýur­du­my­zyň do­lan­dy­ryş iş­gär­le­ri­niň hü­nä­ri­ni ýo­kar­lan­dyr­mak bo­ýun­ça okuw çä­re­le­ri­niň 2021-nji ýyl­da­ky...

Türkmen-german hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip, diplomatlar...

Türkmenistan we Germaniýa : COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip,...

Germaniýada syýahatçylygyň ähmiýeti

Germaniýa Federatiw Respublikasy dünýäniň iň köp syýahat edilýän öňdebaryjy ýurtlarynyň biridir.  Dünýäniň ençeme ýurdundan daşary ýurtly syýahatçylary kabul edýän Germaniýanyň şol bir wagtda öz raýatlarynyň...

<>bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Deutsche Bank AG» bankynyň Orta we Gündogar Ýewropa korporatiw...