TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gerekli maglumatlar

Sagdyn deriniň syrlary

Ýaşymyz ulaldygyça derimiz hem bütin bedenimiz ýaly garraýar. Deriniň garramagy bizi biynjalyk edip biler, sebäbi daşardan aňsatlyk bilen görünýär. Sagdyn deri üçin näme etmeli …...

Düwürtik bejergisi nähili edilmeli?

Ata Watan Eserleri
Öýde ideg nähili edilmeli? Düwürtikleriň öňüni almak we arassalamak üçin öýde synap boljak birnäçe öz-özüňe ideg çäreleri bar. Düwürtikleriň döremeginiň öňüni almak üçin öýde edip...

Towukly makaron

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 250 gram makaron 3 nahar çemçesi ýag 1 sany sogan 3 bölek towuk eti 2 bulgur süýt (400ml) 1 çaý çemçesi krahmal 2...

Deri tegmilleri nädip döreýär?

Ata Watan Eserleri
Deriniň käbir ýerlerinde adaty ýagdaýdan has köp melanin öndürilende deride gara tegmiller ýa-da giperpigmentasiýa ýüze çykýar. Melanin gözlere, derä we saçlara reňk berýän ýörite pigmentdir....

Wermişel çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1 sany käşir 1 diş sarymsak 4 nahar çemçesi gatyk Ýarty limonyň suwy 2 nahar çemçesi un 3 bulgur towuk ýa-da etiň suwy...

Ýüz ýygyrtlaryna näme sebäp bolýar?

Ýygryklar deride garramagyň tebigy elementidir. Ýüzüň, boýnuň, eliň we bilegiň ýaly güne düşýän ýerlerde gyrmyzy bölekler has görnüklidir. Genetika deriniň gurluşyny we dokumasyny kesgitlän hem...

Düwürtikleri çalt we tebigy ýagdaýda nädip bejermeli?

Düwürtikden ejir çekýän bolsaňyz, ýeke dälsiňiz. Düwürtik, ýag we ölen deri öýjükleri deriniň gözeneklerini ýapanda ýüze çykýan umumy deri meselesidir. Adatça ýüzde, döşde, arkada, eginde...

Almaly, käşirli, darçynly tort

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 sany ýumurtga 1.5 bulgur şeker 1 käse süýt 1 käse ýag 2 nahar çemçesi gatyk 2 bulgur un 1 sany gabartma tozy...

El we aýak idegleri

Ata Watan Eserleri
Ellerimiz we aýaklarymyz tutuş bedenimiz ýaly hünär aladasyna mätäç. Saglygymyz we estetiki görnüşimiz üçin örän möhüm bolan el we aýak idegleri steril şertlerde dogry tehnika...

Şahsy ideg näme, nähili dogry edilmeli?

Şahsy idegimiz jemgyýetdäki ornumyza, sosial gurşawymyz bilen gatnaşyklarymyza we saglygymyza ep-esli derejede täsir edýän hadysadyr. Käwagt, gündelik durmuşyň kynçylyklarynda, özümiz üçin wagt sarp edip bilmeýäris....