TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gazuw-agtaryş işleri

Dinozawryň üsti açyldy

Ata Watan Eserleri
Meksikaly paleontologlar ýyrtyjylary gorkuzmak we garşy jynsy özüne çekmek maksady bilen güýçli sesleri çykaran dinozawryň galyndylarynyň üsti açyldy. Bu dinozawryň 73 million mundan ozal ýaşandygy...

3000 ýyllyk gylyç tapyldy

Ata Watan Eserleri
Daniýanyň Odense muzeýiniň arheologlary, Fýunen adasynda geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde takmynan 3 müň ýyllyk ajaýyp bürünç gylyjy tapdylar. Bu adada Polşa bilen Daniýanyň arasynda uly “Baltika”...

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasyny döretmek boýunça maslahat geçirildi. Oňa birnäçe ministrlikleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, bu ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary,...