TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gazagystan Respublikasy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Şu gün Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy....

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar Sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy. Dostlukly döwletiň Baştutany türkmen topragynda...

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Baş Redaktor
Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň...

Ministrleriň telefon arkaly söhbetdeşligi

Şu gün, 3-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdiniň arasynda telefon arkaly gepleşikler geçirildi. Daşary syýasat...

YHG-niň 14-nji sammiti onlaýn geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň gurnamagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji ýokary derejedäki sammiti geçirildi. Bu barada Türkiýäniň Prezidentiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. “COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady...

Özbegistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynda saparda bolar

2021-nji ýylyň 16-18-nji fewralynda Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Gazagystan Respublikasynda, Täjigistan Respublikasynda we Türkmenistanda iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň...

Gazagystan latyn elipbiýine geçýär

Ata Watan Eserleri
Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň başlangyjy boýunça 2017-nji ýylda Gazak elipbiýini latyn elipbiýine geçırmek boýunça işler ýola goýuldy. Gazagystanyň milli elipbiýi boýunça komissiýasynyň nobatdaky...

Türkmen telewizorlaryny Gazagystana eksport etmek mümkinçiligi

Gazagystanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Erkebulan Sapiýew Türkmenistanda smart telewizorlary we LED lampalary öndürýän «Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetine baryp gördi. Bu barada...

Milli Liderimiz Nursultan Nazarbaýewe tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti -Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe hat ýollady. Döwlet Baştutanymyz öz hatynda onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly...

GDA : Ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

vepa
“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky...