TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaly

Balkanabatly telekeçi miweçilik işiniň gerimini giňeldýär

Ata Watan Eserleri
Balkanabat şäheriniň gaýrasynda howalanyp oturan Uly Balkan dagynyň etegindäki «Düzmergen» diýen ýaýlada telekeçi Halmämmet Amanmämmedowyň miweli bagy bar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynda kabul edilen «Oba hojalyk...

Miwe kişdeleri melhemdir jana

Miweleriň ähli görnüşleri biziň saglygymyza oňyn täsirini ýetirýär. Şeýlelikde lukmanlar häli-şindi ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän miwedir-bakja önümlerini ýygy-ýygydan iýmegi maslahat berýärler. Olaryň diňe bir ter görnüşleri...