Tag : fransuz

JEMGYÝET

“Türkmen  Maglumat”: Türkmen dilindäki maglumatlaryň jemlenen ýeri  

Ata Watan Eserleri
Internet maglumatlaryň örän uly ummany. Häzirki wagtda internette islendik maglumatlary diýen ýaly tapyp bolýar. Ýöne häzirlikçe internetdäki maglumatlar esasan hem iňlis, fransuz, rus we beýleki...
SIZDEN GELENLER

21-nji fewral halkara ene dili güni

Ata Watan Eserleri
Dil milletiň ruhy hazynasy hasaplanýar. Her bir milletiň beýleki halklardan tapawutlandyrýan aýratynlygy onuň ene dilidir. Halkara ene dili güni ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynyň karary esasynda 1999-njy...
MEDENIÝET

Adama görä parfýumyň ysy nähili üýtgeýär?

Ata Watan Eserleri
Alada etmäň, burnuňyz siz bilen hile oýnamaýar. Gormonlar we iýmitleniş sebäpli her bir adamyň derisinde özboluşly ys bar (Sarymsak ýaly güýçli ysly iýmitler gözenekler tarapyndan...
TEHNOLOGIÝA

Tehnologiýa milliarderleri 2022-nji ýyla gowy başlamady

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark...
DÜNÝÄ

1,5 million ýyl yza dolanarlar

Ata Watan Eserleri
Alymlar 1,5 million ýyl mundan ozalky şertleri öwrenmek üçin gözleg işlerine başladylar. -60 dereje geçirilen gözlegde 3 müň metr çuňlukdan buz nusgalary ýygnalar.Dünýäniň howa taryhyny...
BIZNES

Nobel baýragynyň eýesi ilkinji zenan bilim işgäri

Marie Curie Palonýaly himik we fizikdir. Soňra fransuz milletine kabul edilipdir. 1903-nji ýylda fizika boýunça Nobel baýragyna, 1911-nji ýylda Himiýadan Nobel baýragyna mynasyp boldy.Açyşlary bilen...
SPORT

Çempionlar ligasynyň senasy nirуden gelip çykdy?

Futbolçylaryň köpüsi Çempionlar ligasynyň senasyny eşidenlerinde, özlerinde tolgundyryjy duýgulary oýanýandygyny boýun alýarlar. Käbir futbolçylar bolsa ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşmak bilen üýtgeşik duýgulary başdan geçirýärler....
SIZDEN GELENLER

21-nji fewral-Halkara ene dili güni

Halkara ene dili güni (BMG-niň resmi dillerinde:iňlis dilinde International Mother Language Day, rusça Международный день родного языка, arapça اليوم العالمي للغة الأم, ispança Dia Internacional...
SPORT

Zenan eminiň ynamly üstünligi

Fransuz zenan emin Stefani Frappar 1983-nji ýylyň 14-nji dekabrynda dogulýar. Onuň boýy 1.64 sm we agramy bolsa 54 kg, meýdançada onuň boýy kiçi görünýär. Frappar...
TEHNOLOGIÝA

“Apple” kompaniýasynyň täze operasiýa ulgamy

ABŞ-da ýerleşýän tehnologiýa ägirdi “Apple” täze operasiýa ulgamy “iOS 14”-ni hödürledi. Onda iOS 14 bilen gelýän täze aýratynlyklar haýsylar? IOS 14 haýsy iPhone modellerinde ulanylyp...
BILIMSIZDEN GELENLER

DILLERIŇ TÄSIN DÜNÝÄSI

Dünýäde bäş  müňden gowrak dil bolup, olaryň käbiri köp adamlar tarapyndan ulanylýar. Ýagny, 14 dil 100 milliondan gowrak adamlar tarapyndan ulanylýar. Käbirleri bolsa diýseň az...
JEMGYÝET

4 ýaşda 7 dil bilýär

vepa
Siz bary-ýogy 4 ýaşly perzendiňize näçe dil öwredip bilersiňiz? Iki, aňry gitse üç dilmi? Russiýaly Bella Dewýatkina bolsa hut şu ýaşda eýýäm ýedi dilden habarly....