TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Fransiýa

Iň gowy milli çempionat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň jemi boýunça Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS), milli futbol çempionatlaryň sanawyny çykardy. Guramanyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli futbol çempionatlaryň...

Ýewropada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
27-nji dekabrda Ýewropa bileleşigi koronawirus keseline garşy köpçülikleýin sanjym geçiriş çäresini başlatdy diýip, “Reuters” habar gullugyna habar berýär. 26-njy dekabrda Ýewropa ýurtlarynda sanjyma badalga berilmeginiň...

Öňki derwezeçi ― Prezidentlige dalaşgär

Öňki derwezeçi Hose Luis Çilawert Paragwaýda 2023-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna öz dalaşgärligini goýdy. 55 ýaşly Çilawert bu barada şahsy «Twitter» hasabynda saýlaw mahabatyny ýerleşdirmek bilen habar berdi. «Çila ― Prezident 2023. Men paragwaýlydygyma...

Ýewropa hem sanjyma başlamakçy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň sekiz ýurdunyň saglyk ministrleri bilelikde beýanat berdiler. Bu sekiz ýurt koronawirusa garşy sanjym kampaniýasyna başlar. Ýurtlar koronawirusa garşy sanjymy bile başlap, şeýle hem bilelikde...

Dünýäniň iň gowy konditerçisi kim boldy?

“Dünýäniň iň gowy konditer aşpezi” baýragyna Belgiýanyň şokolad öndürijisi Pýer Markolini sylaglandy. Pandemiýasy sebäpli şu ýyl gurnalan meşhur “World Pastry Stars 2020” ýyldyz sergisi onlaýn...

Türkmenistan bilen Fransiýa kosmos hyzmatdaşlygyny ösdürer

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi. Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada...

Ýylyň ökde futbolçylary

Şweýsariýanyň döwlet telewideniýesi “RTS”-iň Ženewa şäherindäki studiýasynda geçirilen dabarada, UEFA Çempionlar ligasynda 2020-2021 futbol möwsüminiň toparlaýyn tapgyra gatnaşmak üçin toparlaryň atlary kesgitlendi, şeýle hem geçen...

 Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyz işjeň ösdürilýär

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makron hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlady. Fransiýanyň Prezidenti öz gutlag hatynda ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň syýasy, medeni we ykdysady ulgamlarda...

Fransuz aýdymçysy Juliette Greko aradan çykdy

Dünýä belli fransuz aýdymçysy we aktrisasy Juliette Greko 93 ýaşynda aradan çykdy. “Onuň durmuşy üýtgeşikdi” – diýip, maşgalasy Fransiýanyň “AFP” habar gullugyna beren beýanatynda aýtdy....

Rollan Garros başlaýar

Tennis sporty boýunça möwsümiň soňky “Uly tuwulga” ýaryşy bolan “Fransiýa Açyk çempionaty” (Roland Garros) geçiriler. Gurama öz beýanynda täze koronawirus epidemiýasy sebäpli tomaşaçylaryň sanynyň çäklendiriljekdigini...