TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Ford»

“Chevrolet Silverado EV” tanyşdyryldy

“Chevrolet Silverado EV” “CES 2022” ýarmarkasynyň bir bölegi hökmünde özüni görkezdi. Ulag iň uly batareýa toplumy bilen 650 kilometre golaý aralygy wada berýär. Los Anjelesde...

Dünýädäki iň gymmat awtoulag markasy yglan edildi

Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi ýene-de dünýäniň iň gymmat awtoulag markasy adyna eýe boldy. “Interbrand” gullugyna salgylanyp, “Dünýäniň iň gymmatly 100 markasy” ýyllyk sanawyna birnäçe awtoulag öndürijileri...

Köne traktorlaryň aşygy

Ata Watan Eserleri
Angliýaly Paul Rekhem köne traktorlaryň kolleksiýasyny döretmek bilen meşgullanýar. Onuň ýygyndysynda häzir dürli ýyllarda dürli kompaniýalar tarapynadn döredilen traktorlaryň 230-sy bar. Olaryň käbiri bolsa dünýäde...

Duýgur leňňeçler kimler

Ata Watan Eserleri
12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä,...

Elektrik ulag öndürmekde öňe saýlanar

“Ford” soňky birnäçe ýylda iň meşhur “F-150” kysymly awtoulagyň ähli elektrik görnüşini öndürjekdigini wada berdi. Indi kompaniýa, Merrill Linçiň amerikan bankynyň täze gözlegine görä, 2022-nji...

«Porche» 2022-nji ýylda täze görnüşli awtoulaglary hödürlär

Ata Watan Eserleri
«Porche» awtoulag kärhanasy 2022-nji ýylyň ahyryndan başlap, diňe elektrik awtoulag önümçiligine girişmegine garaşylýar. Ekologiýa arassaçylygyny üpjün etmek maksady bilen bu kompaniýa öndürjek awtoulaglarynyň ilkinjisi «Macan»...

Taryhda iň köp satylan 10 awtoulag

vepa
Beýik Britaniýanyň “Autocar” neşiri ähli döwürlerde we döwletlerde iň köp satylan awtoulaglaryň sanawyny düzdi. Munuň üçin neşiriň Žurnalistleri 60-dan gowrak modeliň söwdasy bilen bagly statistikalary...