TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Erkin gurluşyk» hususy kärhanasy

Bildiriş: “Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy

Ata Watan Eserleri
“Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy aşakdaky ugurlar boýunça iş tejribesi bolan raýatlary işe kabul edýär: Galypçylar; Demirçiler; Şpaklýowkaçylar; Suwagçylar; Isleg bildirýän raýatlar işlän ýerleri baradaky maglumat...

Türkmen telekeçileri ösüşiň täze tapgyrynda

Ata Watan Eserleri
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi dabaraly bellenjek “Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip atlandyrylan 2021-nji ýylymyzyň  mart aýynyň 17-18-i aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler...

Türkmenistanyň çägindäki açylyş dabaralary

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň çäginde Medeniýet hepdeliginiň owazly günlerine utgaşyp giden ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli birnäçe açylyş dabaralary geçirildi. Mary welaýatynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynda

Düýn  Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy,...