TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

erik

Erigiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy

Baş Redaktor
Erik azyklyk hem-de dermanlyk ähmiýeti bolan köpýyllyk miwe berýän agaçlaryň biridir. Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň köp sanly okyjylarynyň islegini hasaba alyp, agaç...

Balkanabatly telekeçi miweçilik işiniň gerimini giňeldýär

Ata Watan Eserleri
Balkanabat şäheriniň gaýrasynda howalanyp oturan Uly Balkan dagynyň etegindäki «Düzmergen» diýen ýaýlada telekeçi Halmämmet Amanmämmedowyň miweli bagy bar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynda kabul edilen «Oba hojalyk...