Tag : emläk hukuklaryny we borçlary

PEÝDALY MASLAHAT

Nika baglaşmagyň umumy tertibini düşündirseňiz?

Dr.Döwran Orazgylyjov
Nikanyň baglaşylmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär. Nika ýaşy on sekiz ýaş diýlip bellenilýär. Aýratyn halatlarda esasly sebäpler bolan mahalynda hossarlyk we...