TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Elton Jon

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Ata Watan Eserleri
Ýyldyzlaryň häsiýetnamasy adamyň dünýä inen pursatynda Günüň ýerleşişi bilen baglydyr. Entäk irki döwürlerde müneçjimler Günüň 12 sany ýyldyzlardan geçip, adamyň durmuşyna, häsiýetine täsir edýändigine üns...

Elton Jonuň hormatyna 85 müň dollarlyk teňňe çykaryldy

Angliýanyň Korol zikgehanasy (“Royal Mint”) britan aýdym-saz sunngatynyň ýarym asyrlyk ussady Elton Jonuň döredijiligini 1 müň funt-sterlinge barabar bolan altyn teňňe bilen gutlamagy makul bildi....

Dünýä ýyldyzlary sekiz sagatlyk onlaýn konsert berdi

Billi Aýliş, Ledi Gaga, Pol MakKartni, Elton Jon we beýleki ýyldyzlar göni ýaýlymda 8 sagat onlaýn görnüşde çykyş etdiler. Konsert koronawirus bilen göreşýän lukmanlary goldamak...

2019-njy ýylyň iň girdejili aýdymçysy

vepa
Meşhur «Forbes» neşiri 2019-njy ýylda iň kän girdeji gazanan aýdymçylaryň sanawyny yglan etdi. Neşire görä, birinji orny 29 ýaşly dünýä ýyldyzy Teýlor Swift eýeledi...