TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Elektron resminama

Mugallymyň sanly bilim gurşawy

Ata Watan Eserleri
Döwlet Baştutanymyzyň 2020-nji ýylyň 18-nji martynda köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanşygyny sanlylaşdyrmak boýunça geçiren iş maslahatynda sanly ulgama geçmegi, aýratyn-da, bu babatda hökümetiň...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

Baş Redaktor
Düýn  Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde  alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Häzirki döwürde bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmek...

Türkmenistanda 510 web saýt bellige alyndy

Türkmenistanda 510 web saýt döredildi we bellige alyndy ― diýlip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda 6-njy fewralda geçirilen iş maslahatynda aýdyldy. Şeýle hem ýurtda “Elektron resminama,...

Türkmenistanda geomaglumatlar merkezi döredilýär

Halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň çalt depginde sanlylaşdyrylmagy hem-de häzirki zaman maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagy babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Geomaglumatlar merkezi bu ugurda amala...

Türkmenistanda ilkinji gezek elektron sanly gollar ulanylyşa girizilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Mejlisiniň 2020-nji ýylyň 14-nji martynda geçirilen altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatynda kabul edilen «Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem...

«OnePlus 8» akylly telefonlary 14-nji aprelde satuwa çykarylar

Häzirki wagtda dünýädäki elektron enjamlaryny öndürýän kompaniýalar yzygiderli ýokary hilli harytlary alyjylara hödürleýär. Şu ýylyň 14-nji aprelinde «OnePlus 8» we «OnePlus 8 Pro» akylly telefonlary...

Hukuk namalary elektron görnüşde

Dr.Döwran Orazgylyjov
Düýn Size ýetiren seljermämizde “Elektron resminama, elektron resminama dolanşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň Türkmenistan gazetinde neşir edilendigini we kanunyň degişli kadasyna görä düýn...

Elektron söwdanyň hukuk esaslary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Bilşimiz ýaly ýakynda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan birnäçe kanunçylyk namasy kabul edilipdi we olaryň arasynda “Elektron resminama, elektron resminama dolanşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Türkmenistanyň kanuny...

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça iş maslahaty

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamynyň işleriniň utgaşdyrylmagyna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň gatnaşmagynda...

Ministrler Kabinetiniň mejlisi:35 milliard amerikan dollaryna barabar gurluşyklar

vepa
Döwlet Baştutanymyz düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýüzlenip, şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri ýurdumyzyň öz depginli...