TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

elektrik

Ekologiýa taýdan arassa geljegiň şäherini gurýarlar

Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammet bin Salman döwlet telewideniýesinde özüniň “The Line” taslamasyny yglan etdi. Bu taslamada ýurduň demirgazyk-günbatarynda howa şertlerine zyýan bermejek ekologiýa taýdan...

Ýangyç bilen işleýän ulaglaryň satylmagy gadagan ediler

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň Kwebek welaýatynda 2035-nji ýyldan başlap, gazylyp alynýan ýangyç bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etjekdigini habar berdi. Bu döwlet hapa gazlarynyň zyňyndylaryna garşy göreşmek we...

Dünýäniň ilkinji wodorodly uçary

Angliýanyň “ZeroAvia” kompaniýasy wodorod ýangyjyny ulanyp, dünýäde ilkinji täjirçilik uçarynyň uçuşyny amala aşyrdy diýip, “Sky News” habar berýär. “Piper M” kysymly uçar, suw buglaryndan başga...

Jemagat töleglerini poçta bölümlerinde töläň!

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanlylar mundan beýläk elektrik, suw, gaz üpjünçiligi, ýyladyş we zibil aýyrmak ýaly jemagat töleglerini «Türkmenpoçtanyň» ýerlerdäki bölümlerine baryp töläp bilerler. Bu barada kompaniýanyň resmi web...

Amsterdam 2030-njy ýylda elektrikli ulaga doly geçer

vepa
Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam şäherinde howanyň arassalygyny goramak babatynda juda aýgytly karara gelindi. Täze karara laýyklykda ýene-de 11 ýyldan soňra, ýagny 2030-njy ýyldan başlap, şähere benzin...

2018-nji ýyda “Toyotanyň” iň köp satylan kysymy…

vepa
Biziň ýurdumyzda-da köpçülikleýin ulanylýan «Toyota» awtoulaglarynyň 2018-nji ýylda haýsy kysymy has köp satyldyka? «Kemrimi», «Awolonmy», «Karollamy», «Haýlýuksmy» ýa-da düýbünden başga kysym? Tygşytlylygyň ýaşaýyşymyza ýyldyrym tizligi...