TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dynç alyş zolagy

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginden gurluşyk bäsleşigi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Altyn kölüň kenarynda dynç alyş zolagynda gurulmaly desgalaryň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär....

“Altyn köl”: Suwa düşmek üçin kepilnama berler

Ata Watan Eserleri
Dabarada saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow çykyş etdi. Kölüň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arassalyk derejesi ýokary görkezijilere eýedir hem-de kesgitlenen kada gabat...

“Altyn köl” – döwrebap dynç alyş zolagy

Ata Watan Eserleri
Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş düzümine degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. Gysga wagtyň içinde...

Paýtagtymyzda täze taslamalar :15 gatly ýaşaýyş jaýlar

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy bilen paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de ony mundan beýläk-de binagärlik we düzümleýin taýdan...