TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

durnukly ösüş maksatlary

BMG-niň Kararnamalaryna bagyşlanan brifing

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly rezolýusiýanyň kabul edilmegine hem-de Türkmenistanyň...

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekili bilen duşuşyk

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýurtda öz işini tamamlaýan BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Hemişelik wekiliniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Natiýa Natswlişwili bilen duşuşygy geçirildi....

Bütindünýä çagalar gününe bagyşlanan sanly maslahat

Bütindünýä çagalar gününde we Çaganyň hukuklary baradaky konwensiýanyň kabul edilmeginiň gününde, Durnukly ösüş maksatlarynyň Türkmenistandaky ýaş ilçisi, Nartäç Garaýewa we ÝUNISEF-iň wekili Kristin Weýgand hemmeleri...

Gün energiýasy babatynda Türkmenistanyň mümkinçilikleri uly

Ata Watan Eserleri
Gün energiýasyndan peýdalanmakda Türkmenistanda örän uly mümkinçilik bar. Çünki Türkmenistanda ýylyň 365 gününiň 300-den gowragy güneşli bolup, gije bilen gündiziň ýagty wagty 12 — 14 sagada...

Milli Liderimiz zähmet rugsadynda balyk tutdy

Dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň birinde balyk tutmak bilen meşgul boldy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, dynç alyş döwri...

Türkmenistan bilen UNESKO-nyň hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 11-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) wekilleri bilen wideo aragatnaşyk arkaly maslahat beriş duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň...

21-nji aprel Bütindünýä döredijilik we innowasiýa güni

Ata Watan Eserleri
Her ýylyň 21-nji aprelinde Bütindünýä döredijilik we innowasiýa güni dünýäniň ençeme döwletinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek meselesinde döredijiligiň...