TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

durmuş

Gadryňy bilmedige zähmetiňi hödürleme

Ussat bir suratkeşiň okuwçysy okuwyny tamamlaýar. Ol beýik ussat öz suratkeş okuwçysyna ýüzlenipdir-de: “Oglum, sen soňkuja çeken suratyňy al-da, şäheriň içindäki iň köp adamly gatnaw...

Ene ýüregi (Hekaýa)

Wagtyň suw kimin akyp geçişini, dünýäniň bolsa günsaýyn özgerşini duýýarsyňyzmy?! Asyrlarboýy dowam edip gelýän adam durmuşynyň bir hazynadygyna göz ýetirdiňizmi?! Ynha… men ömrümiň aglaba bölegini...