TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dünýä habarlary

Ýigide müň dürli hünär hem azdyr

Dr. Berdi Saryyew
Salam hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary! Türkmen atalar sözi sapagymyza hoş geldiňiz!  Türkmen Atalar Söziniň 5-nji sapagyna başlaýarys! Öňki sapaklarymyz üçin şu ýere basyň!...

Ýedi çapyşyk: jemi 120.000 Amerikan dollary möçberinde baýraklar

Baş Redaktor
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanyp at çapyşyklary geçirildi, sergiler gurnaldy. Türkmenistanyň Prezidenti Köpetdagyň eteginde ýerleşýän...

Fotosuratlarda Türkmenistan : Garaşsyzlyk Baýramy

Baş Redaktor
Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli jemi 40-dan gowrak fotosuratlar ýerleşdirilen her birinde azyndan 10 fotosurat bolan habarymyzy jemleýäris. Siz ýurdumyzyň Garaşsyzlyk Baýramy baradaky saýtymyza ýerleşdirilen ähli fotosuratlary...

Burj Halifada Türkmen baýdagy ýagty saçýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Dubaý (BAE) şäherinde ýerleşýän Burj Khalifa diňinde Ata Watan Türkmenistanyň ýaşyl Baýdagy ýagty saçdy. Bu barada Gulf Todaý habar saýty habar...

Garaşsyzlyk Baýramyndan pursatlar

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk baýramy giňden gutlanyldy we baýramçylyk gününde dabaraly pursatlar baý boldy. Şol pursatlardan fotosuratlary Size ýetirýäris. Ata Watanymyz Türkmenistanyň  taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk...

Iň gowy Garaşsyzlyk Baýramy fotolary

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramyna degişli foto habarymyza dowam edýäris. Ata Watanymyz Türkmenistanyň taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär. “Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany” şygary bilen geçýän şu...

Foto Habar :Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy

Baş Redaktor
Ata Watanymyz Türkmenistanyň  taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär. “Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany” şygary bilen geçýän şu ýylda bu giň gerimli hem-de şatlykly baýramçylyk biziň...

“Google” doglan gününi gutlaýar

Baş Redaktor
Haýsyda bolsa bir zat barada maglumat almak islesek “Google näme diýýär?” diýýäris we  dessine “Google daýza” ýa-da “Google kaka” soraýarys!  “Gözleg etmek” manysynda “Googlemek” sözi...