TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dünýä habarlary

Dünýäniň iň gaharly ýurtlary

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Gallup” seljeriş kompaniýasy dünýäniň iň gaharjaň ýa-da gaharly ýurtlarynyň sanawyny taýýarlady. Bu babatda kompaniýanyň “Global emosiýalar” beýanatynda bellenilip geçilýär. Bu sanawda birinji orunda Liwan...

Hytaýlylaryň boýy uzalýar

Ata Watan Eserleri
2015-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli aralykda 18-44 ýaş aralygyndaky erkekleriň we aýallaryň ortaça boýy degişlilikde 1,2 sm we 0,8 sm ýokarlanyp, 169,7 sm we 158...

Tomsuň jöwzaly yssysyndan özüňizi goraň!

Ata Watan Eserleri
Tomusda howanyň aşa gyzmagy netijesinde Günüň ýiti şöhlesinden hökman goranmaly. Kiçi ýaşly çagalar howanyň aşa gyzan mahalynda gezelenje çykmakdan saklanmaly. Ýurdumyzda hereket edýän şahsy we...

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanda saparda bolar

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow bi­len Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Şaw­kat Mir­zi­ýo­ýe­wiň ara­syn­da te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­lik bol­dy. Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine...

Türkmen toparlary AFK-nyň kubogynda ýeňiş gazandy

27-nji iýunda paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” hem-de “Köpetdag” toparlary AFK-nyň Kubogy – 2022-niň toparçalaýyn bäsleşigindäki ikinji duşuşyklaryny geçirdiler. “Altyn Asyr” toparynyň garşydaşy Gyrgyz Respublikasynyň Kubogynyň eýesi...

Eýran we Argentina BRIKS-e agza bolmak üçin ýüz tutdy

Eýran bilen Argentina BRIKS guramasyna agza bolmak üçin ýüz tutdy. Bu barada Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariýa Zaharowa habar berdi. Şol bir wagtda...

Garet Beýl futbol ýoluny Amerikada dowam etdirer

Ispaniýanyň “Real Madrid” topary bilen şertnamasyny tamamlan uelsli Garet Beýl futbol ýoluny ABŞ-da dowam etdirer. Ol “Los-Anjeles” topary bilen 1 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol erkin...

Türkmen Lideri türk işewürlerini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türk işewürleri bilen duşuşdy. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Berdimuhamedow “Ça­lyk Hol­ding” kom­pa­ni­ýa­lar to­pa­ry­nyň...

Putin Aşgabatda birnäçe ikiçäk duşuşyklary geçirer

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti ertir ilki bilen Täjigistanda saparda bolup, soňra Türkmenistana geler. Rus Lider Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine...

Eýranyň Prezidenti Türkmenistana gelýär

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelýär. Bu barada “Irna” habarlar gullugy habar berýär. Prezident Raisi...