TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dükanlar

Robotlaryň hyzmat edýän restorany

Umuman aýdanymyzda häzirki wagtda dünýäde kem-kemden robotlar adamlaryň iş wezipeleriniň ornuny tutup başladylar. Ençeme kompaniýalar hem özleriniň dükanlarynda robotlary ulanýarlar. Biz bolsa okyjylarymyzy robotlaryň işleýän...

Syýahatçylar çäklendirmelerden azat

Türkiýede daşary ýurtly syýahatçylar dynç alyş günleri üçin girizilen köçä çykmak gadagançylygyndan azat edildi. Olar ýerli raýatlaryň öýde oturmaly wagtynda kireýine alan ulaglary bilen gezelenjini...

“Walmart”-yň onlaýn satuwy 97 göterim ýokarlandy

ABŞ-nyň esasy bölek satuw zynjyrlaryndan biri bolan “Walmart” şu ýylyň ikinji çärýeginde onlaýn söwdasynyň 97 göterim ýokarlanandygyny habar berdi. Bu barada şu ýylyň ikinji çärýeginiň...

Ähli dükanlaryny iki hepdelik ýapar

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, dünýäni gurşap alan wirus sebäpli dürli ýurtlardaky ähli şereketler wagtlaýynça togtadylýar. Şol sanda  “Apple” kompaniýasy hem  Hytaýdaky bar bolan dükanlaryny mart aýynyň 27-sine...