TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dükan

Nesihatly hekaýa

Ata Watan Eserleri
Ýaşuly adamyň aýaly öz öýünde her gün mesge taýýarlaýardy. Goja her gün aýalynyň taýýarlan mesgelerini golaýyndaky dükana äkidip satýardy. Şeýdip, är-aýal güzeranyny aýlaýardy. Dükanyň eýesi...

“Lukoil” öňdeligi eýeleýär

Russiýanyň nebit kompaniýasy “Lukoil” Russiýa Federassiýasynyň içinde şahsy kompaniýalaryň arasynda birinji oruny eýeledi diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, kompaniýanyň 2019-njy ýyldaky girdejisi...

Ähli dükanlaryny iki hepdelik ýapar

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, dünýäni gurşap alan wirus sebäpli dürli ýurtlardaky ähli şereketler wagtlaýynça togtadylýar. Şol sanda  “Apple” kompaniýasy hem  Hytaýdaky bar bolan dükanlaryny mart aýynyň 27-sine...