TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dubaý çöldäki gudratlar

Dubaýda «Söýgi köli» döredildi

Ata Watan Eserleri
Dubaý çöldäki gudratlar bilen dünýäni haýran galdyrmagy dowam etdirýär. Ynha ýakynda şäheriň golaýyndaky çöllükde ajaýyp köl döredildi. Bu köl «Söýgi köli» (Love Lakes) diýlip atlandyrylýar. Çünki kölüň...