TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwlet adam üçindir

Adam hukuklarynyñ halkara güni

Bütindünýä ýüzüniň gaýtalanmajak gymmatlygy bu adam we wagtdyr. Şeýlelikde,  geljegi nazarlaýan oňyn başlangyçlary öňe sürýän hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen ilkinji gününden başlap “Döwlet –...

Uruş gahrymanlarynyň miras goýan mertligi

Ata Watan Eserleri
Gahrymanlarymyzyň saýasynda gülläp ösýän döwletimiz Mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan ykdysady syýasy işleri bedew bady bilen öňe barýar. «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämize laýyklykda zähmetsöýer, gujur-gaýratly,...

Umytly çagajygyň uly gürrüňi……

Türkmenistan rowaçlygyň watany ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan adyl içeri, dabaralanýan ynsanperwer syýasaty netijesinde “Döwlet adam üçindir” atly ýörelge bilen ýurdumyzyň abraýy artyp,...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Dr.Döwran Orazgylyjov
Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs...

“Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakynda” Permana gol çekildi

vepa
2019-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň gatnaşmagynda...