TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dokma senagaty ministrligi

Medeni merkeziň gurluşygy üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Dokma senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Medeni merkeziň binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan”...

Hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwda

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe  we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2020-nji...

Ministrler Kabinetiniň mejlisi:35 milliard amerikan dollaryna barabar gurluşyklar

vepa
Döwlet Baştutanymyz düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýüzlenip, şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri ýurdumyzyň öz depginli...

“DOMOTEX 2019” halkara sergisinde Türkmenistanyň haly önümleri

vepa
2019-njy ýylyň 11-14-nji ýanwary aralygynda GFR-niň Gannower şäherinde haly önümleriniň we pol örtükleriniň 31-nji ýöriteleşdirilen halkara «DOMOTEX-2019» sergisi geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň...