TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dokma önümleri

Dokma önümleriniň elektron söwda binýady dörediler

Milli ykdysadyýetimiziň dokma pudagyny dörebap derejede ösdürmek babatda hem-de bu pudakda öndürilýän önümlerini giň alyjylar köpçüligine ýetirmek babatda yzygiderli işler alnyp barylýar. Bu babatda dokma...

Paýtagtymyzda täze dokma dükanlary açyldy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabatda Oguz han köçesiniň ugrunda «Nusaý», «Gala», «Altyn asyr çagalar dünýäsi», «TG aýakgaplar», «Bürgüt» atly täze dökman...

Türkmen dokma önümleriniň Russiýa eksporty

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport mümkinçilikleri we importa bolan islegleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Söwda-Senagat edaralarynyň wekilleriniň arasynda...