TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Doha şäherinde Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçihanasyny açmak

Türkmenistanyň Prezidentiniň Katara boljak resmi saparyna taýýarlyk görülýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň...