TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dograma

Russiýanyň paýtagtynda türkmen restorany açyldy

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäheriniň ýaşaýjylary we onuň myhmanlary Täze ýyl dynç alşynyň dowam edýän günlerinde golaýda Moskwa şäherinde açylan “Aşgabat” atly restoranda türkmen tagamlaryny dadyp...

Dograma

Ata Watan Eserleri
Türkmen milli nahary bolan dogramanyň gelip çykyşy barada şeýle rowaýat bar. Bir barly adam sahylygyny bildirmek üçin janly baryny soýup, uly sadaka beripdir. Bişirlen çekdirmäň...