TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dogluş

Ekiz çagalaryň dünýä rekordy

Dünýäde ekiz çagalaryň dogluş derejesi ähli taryhy rekordlary goýýar. Bu barada “Human Reproduction” atly žurnal tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesi subutnama edýär. Alymlaryň aýtmagyna görä, häzirki...

Raýat ýagdaýynyň namalary we olaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagy?

Dr.Döwran Orazgylyjov
Raýat ýagdaýynyň namalary ‒ raýatlaryň hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagyna, üýtgemegine ýa-da bes edilmegine täsir edýän, şeýle hem olaryň hukuk ýagdaýyny häsiýetlendirýän, döwlet belligine alynmaga...