TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

diplom

Halkara diplomlary ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar haýsylar?

Baş Redaktor
Halkara uçar gatnawlarynyň tapgyrylaýyn açylyp başlamagy we okuw ýylynyň tamamlanýan günlerinde iň köp soralýan soraglaryň biri hem dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri tarapyndan berilen diplomyň...

Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgärler

vepa
Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgäriň ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesi bolmaly. Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär ylmy işini...

Aspirantura kabul etmegň tertibi

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan...