TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň ýaşaýjysy.

Bulut tehnologıýasyndan dropboks barada

Ata Watan Eserleri
Mundan birnäçe ýyl öň, kompýuterlerda faýllary tutmak üçin ýeterli ýer bolmaýardy. Iki sany diske bir faýl sygmaýardy. Gün saýyn ösen tehnologiýa netijesinde bir topar faýllary...

Hakyky söýgi

Ata Watan Eserleri
Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda...

Söýgüniň üç görnüşi

Ata Watan Eserleri
Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: “Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. – “Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?” Size düşündirmäne çalyşaýyn: -“Söýgi üç...