TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşoguz welaýatynda bolsa 15-nji sentýabrda pagta ýygymyna başlanar.

Pagta ýygymyna badalga berilýär

Ýurdumyzyň oba hojalygynda ýene-de bir möhüm hem-de gyzgalaňly döwür ýetip geldi. Watanymyzda ösdürilip ýetişdirilen pagtanyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagy üçin görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berildi....