TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşary işler ministrligi

Onlaýn media forum makalasynda “Atavatan Türkmenistana” uly orun

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, 17-nji aprelde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp, wideokonferensiýa görnüşinde halkara mediaforum geçirildi. Oňa dünýäniň 20-den...

Türkmenistanyň Maýa goýum forumy Beýik Britaniýada geçirler

vepa
2019-njy ýylyň 24-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmen-Britan Söwda we senagat geňeşiniň (TUКTIC) nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Beýik Britaniýanyň...

Wengriýanyň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-de kabul edildi

vepa
2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Wengriýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.)...

Bütindünýä bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Bütindünýä bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Sebit direktory hanym Liliýa Burunçuk we Bütindünýä...

Halkara gatnaşyklary instituty okuwa çagyrýar

vepa
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Diplomatik gullugy üçin administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezi aşakdaky taýýarlyk ugurlary boýunça gysga möhletli (3...

Türkmen-Ýapon syýasy geňeşmeleri geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa departamentiniň Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlary bölüminiň...

Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) durmuşa geçirmek

vepa
2019-njy ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ýurtda Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) durmuşa geçirmek ulgamynda Türkmenistanyň Meýletin milli synyny taýýarlamak boýunça Pudagara toparynyň...

Türkmenistanyň hem-de Fransiýanyň arasynda syýasy geňeşmeler

vepa
2019-njy ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň hem-de Fransiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Fransiýanyň wekiliýetine Fransiýanyň Ýewropa we Daşary işler...