TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Daşary işler ministrligi

ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekiliniň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň DIM-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň...

BMG işgärleri üçin wiza düzgünini ýönekeýleşdirýär

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň edaralary bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek we 1946-njy ýylda kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň artykmaçlyklary we goraglylyklary hakyndaky Konwensiýasyna...

Daşary syýasat edarasynyň gazananlarynyň sergisi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçirilýän halkara sergisiniň nobatdaky güni ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň gazananlaryna bagyşlandy. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň baky Bitaraplygyna...

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzyň  Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda   hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy guraldy. Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly toýy mynasybetli guralan...

Halkara resminamalarynyň 95-sine gol çekildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda alnyp barylýan işleri barada hasabat berildi. Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistana daşary ýurt wekiliýetleriniň...

Halkara bilim hepdeligi

ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň Bilim ministrligi bilen bilelikdäki gurnamagynda Halkara bilim hepdeligi geçirilýär. Bu hepdelik dünýäde halkara bilimiň we alyş-çalşygyň peýdalary barada öwrenmek üçin oňat...

Türkmenistandan Owganystana lukmançylyk kömegi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistandan goňşy Owganystan Yslam Respublikasyna polimeraz zynjyrynyň reaksiýasy (Real-time PCR) üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny ynsanperwer kömegi hökmünde berilýär. Munyň bilen baglanşykly Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol...

Şa zenany üçin ýörite portret

Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II ýurduň Daşary işler ministrligi tarapyndan özüniň çekilen portretiniň açylyş dabarasynda onlaýn gatnaşdy. Beýik Britaniýanyň Daşary işler ministrligi ýurduň diplomatiýasyna...

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda guraldy....

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen duşuşyk

BMG-niň Aşgabatdaky edarasynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň saglygy goraýyş ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň sanly wideoaragtanşyk ulgamy...