TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

COVID-19 sanjymy

Hytaýda köpçülikleýin sanjym

Ata Watan Eserleri
“Covid-19” sanjymy Hytaýdaky töwekgelçilikli toparlara ulanylyp başlandy. Hytaýyň paýtagty Pekinde başlanan köpçülikleýin sanjymda “Sinovac” we “Sinopharm” jemgyýetçilik derman kärhanalary tarapyndan işlenip düzülen sanjymlar ulanyldy. Hytaýyň...

Covid-19: ABŞ-dan hoş habar

Ata Watan Eserleri
Koronawirus epidemiýasynyň garşysyna sanjymlary öndürmek we ösdürmek barada Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen şertnama baglaşan derman öndürýän kompaniýalaryň biri bolan “Moderna”-dan hoş habar gelip gowuşdy. Kompaniýa...

Covid-19: Täze sanjym Türkiýede barlagdan geçiriler

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda koronawirus ýokanjyna garşy sanjym öndürmek, ösdürmek babatda birnäçe kompaniýa ägirt uly işleri alyp barýar. Ynha şeýle sanjymlaryň biri Germaniýanyň “BioNTeck” kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan...

Hytaýyň sanjymy hem taýýar bolýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa koronawirusy sanjymyny tassyklandan soň Hytaýdan hoş habar geldi. Döwlet eýeçiligindäki kompaniýa bahasy 140 dollardan arzan bahadan öndüriljek sanjymyň ýylyň ahyryna çenli bazara taýýar boljakdygyny...

Koronawirus barada film

ABŞ-nyň “HBO” kompaniýasynyň hem-de režissýor Adam Makkeýiň hyzmatdaşlygynda koronawirus barada gysga göwrümli köp serialy film surata düşüriler. Bu filmde täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň sanjymynyň döredilmegi...

COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy mälim edildi

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersiteti tarapyndan kliniki barlaglary dowam edýän COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy hem-de immunitet ulgamyny goldaýandygy mälim edildi. Oksford uniwersitetiniň beren beýanatyna görä, Oksford uniwersitetiniň Jenner instituty...